Tesis, tesines i treballs

Almeda Samaranch, Elisabet (1990).  One-parent Families in Spain. University of Kent at Canterbury. Tesi de Masters. Autoria. 

Elisabet Almeda Samaranch (1999).  Passat i Present a les Presons de Dones. Un Estudi de Cas en el Centre Penitenciari de Brians. Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi Doctoral. Autoria. 

Yolanda Riera (2003).  ‘Mujeres solas y Rentas mínimas’. Universitat Pompeu Fabra. Tesi de Masters. Direcció. 

Di Nella, Dino (2005).  Les famílies monoparentals des d’una perspectiva socio jurídica. UB. Treball d’Investigació. Direcció. 

Di Nella, Dino (2007).  Cap a una reconceptualització teórico-empírica de la monoparentalitat. UB. Treball d’Investigació. Direcció. 

Puga, Carolina (2009).  El elefante. El acercamiento a los campos para inmigrantes. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. Direcció. 

Ramírez Massagués, Francesc (2009).  Polítiques públiques de recuperació de la memòria històrica a Espanya: Anàlisi sociològic de la seva evolució, carcaterístiques i principals crítiques. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. Direcció. 

Camps Calvet, Clara (2010).  Pobresa i dependència de l’assistència social. Estudi de cas de la renta mínima d’inserció. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. Direcció. 

Obiol Francès, Sandra (2010).  Teixir certeses. Percepcions i respostes a la incertesa dels treballadors del tèxtil-confecció a les comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Vall d’Albaida. Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi Doctoral. Direcció. 

Camps Clavet, Calra (2011).  Títol provisional: ‘Dependencia, inserció i asistència social’. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. Direcció. 

Scandurra, Rosario (2011).  Títol provisional: ‘Factores sociales de los rendimiento en educación’. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. Direcció. 

Ballesteros, Ana (2011).  Títol provisional: ‘Modulos de respeto y mujeres presas’. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. Direcció. 

Moreno, Ana (2011).  Títol provisional: ‘Subrrogació de la Maternitat: debats i experiències’. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. Direcció. 

Gemma García Porras (2011).  Habitando los margenes: aproximaciones a la situación de las mujeres consumidoras de drogas privadas de libertad. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. Direcció. 

Anna Morero (2011).  Subrrogacio de la maternitat: debats drets i experiències. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. Direcció. 

Elena Spasovska (2011).  Estrategias de igualdad en la República de Macedonia. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. Direcció. 

Verges, Núria (2012).  Gènere i TIC: el procés d’autoinclusió de les dones en les TIC. Una aproximació des de les tecnòlogues artístiques i les tecnòlogues informàtiques. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. Direcció. http://www.tdx.cat/handle/10803/84095

Rosa Ortiz  (2012).  Títol Provisional: Feminismos, cuidados y globalización neoliberal. . Tesi Doctoral. Direcció.